മയില്‍പീലീ

 
വശ്യമാം കണ്ണുകളില്‍
പ്രേമം കുസൃതിയായ്!
നിന്‍ നീല മിഴികളില്‍
കൗതുകം പൂണ്ടു
ഉമ്മ വെച്ചുവോ  പ്രണയം ‍!
നിന്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്ക്
സ്വപ്നത്തിന്‍ചന്തം !
സ്നേഹത്തിന്‍ ചൂടും
ഹൃദയത്തിന്‍ തരളതയും
നിന്‍ ലോല കരങ്ങളില്‍
മയങ്ങാന്‍ എന്ത് സുഖം
"മയില്‍പീലീ "....

0 Response to "മയില്‍പീലീ"

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...