ഗുരു

എന്‍റെ ഗുരു നാഥന്‍,
പ്രിയ ഗുരുനാഥന്‍.

പണമല്ല പഠനമാണ്
കഴിവല്ല മനസ്സാണ്
ശിഷ്യനുചിതം
എന്ന് ചൊല്ലിയ
അറിവുള്ള ഗുരു


അഹങ്കാരം അല്ല
എളിമയുള്ളവനെ
സംഗീതം നേടൂ
എന്ന് ചൊല്ലിയെന്നെ
സരളി വരിശകള്‍
പാടി പഠിപ്പിച്ച
അറിവുള്ള ഗുരു

തെല്ലിടതാളം വലിഞ്ഞന്നു
വലിഞ്ഞു മുറുകും
മുഖം ചൊല്ലി എന്നോട്
ആത്മ സമര്‍പ്പണം
ഗുരു കര്‍ത്തവ്യമെന്ന്


ഇതര ഗാനങ്ങളിലേക്ക്
ചാടാന്‍ വെമ്പും
സ്വരങ്ങളെ  നോക്കി
വേരുറപ്പാണ് 
പ്രശസ്തിയല്ല 
പ്രധാനം
എന്ന് ചൊല്ലിയെന്‍

പ്രിയ ഗുരുനാഥന്‍

0 Response to "ഗുരു"

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...